Destek Hattı 0533 148 6166

Kaza Tazminatı Hesapla

Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Kaza Tazminatı Hesaplaması Yapabilirsiniz.

Telefon Numaranızın Doğru Olduğundan Emin Olunuz, Aksi Halde Sistem Hesaplaması Sizlere Ulaşmayacaktır

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI İÇİN AVUKATLIK DESTEĞİ

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI İÇİN AVUKATLIK DESTEĞİ
  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI İÇİN AVUKATLIK DESTEĞİ
  • 19-02-2021
  • Blog

3008 sayılı İş Kanunu ile hayatımıza giren ve işçilik alacaklarından olan Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı işverenin işçiyle olan iş ilişkisinin devamlılığını sağlamakla beraber işçinin hukuken kazandığı bir hak olarak varlığını sürdürmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İş Kanunu’ndaki tanımına göre iş sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi ve bunun üzerine işverenin de işçiye ücret ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir. İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmesi, aralarında kurulmuş olan iş sözleşmesi kapsamında işçinin, belirli bir süre ve koşulda emeğini işverenin hizmetine sunması ve işveren tarafından verilen emir ve talimatları uygulaması anlamına gelir. İş sözleşmesinin sona ermesiyle, işverenin sorumluluğu bitmeyecektir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, işveren işçinin en az bir yıl süreyle çalışması durumunda belirli bir oranda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Hakkı Doğar?

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin sonlandığı tarihte en az bir yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Burada dikkate alınan tarih, işçi ile işveren arasında iş sözleşmesinin kurulduğu gün değil, işçinin fiilen işe başladığı gündür. İşçi, işe fiilen başladığı günün üzerinden bir tam yıl geçmesiyle kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi sebeplerle işe devamsızlığı işverene derhal fesih hakkı tanımaz. Bunun gibi durumlarda işverenin normal bildirim sürelerine ek olarak altı hafta beklemesi gerekmektedir. Bu süre zarfında işverenle işçi arasında yapılmış iş sözleşmesi askıda kalsa da bu süre kıdem süresine dahil edilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı düzenlenmiştir. Bu hallerde işçinin iş sözleşmesini derhal feshi sonucunda kıdem tazminatına ilişkin hakları korunur. İşveren bu maddede sayılan haller dışında işçinin iş sözleşmesini feshetmesiyle kıdem tazminatı ödemekle yükümlü olmayacaktır. Bununla beraber 25. madde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshine imkan tanımaktadır. 25. maddedeki sağlık nedenleri, zorlayıcı nedenler veya işçinin tutuklanması ya da gözaltına alınması nedeniyle işverenin derhal fesih hakkını kullanması sonucunda işçi yine kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Buna mukabil, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış ve halleri dolayısıyla sözleşmenin derhal feshi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacaktır. Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshi durumunda bir yıl içinde kendi isteğiyle iş sözleşmesini sonlandırdığı halde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İşverenden Kıdem Tazminatı Talebi Konusunda Süreç Nasıl İşler?

İş sözleşmesinin sona ermesiyle işverenin ücret ödeme zorunluluğu ve işçinin iş görme sorumluluğu da sona ermektedir. Bununla beraber işçinin iş sözleşmesi ve Kanun’dan doğan alacakları da işçinin kendisine veya ölümü halinde mirasçılarına ödenecektir. Kıdem tazminatı tek seferde ve eksiksiz bir şekilde ödenmelidir. Fakat sözleşme yoluyla taksitle de ödenebilir. Örneğin arabulucu vasıtasıyla sulh gerçekleştiği durumlarda, iki tarafın anlaşması halinde sözleşme yoluyla taksitlerin miktarı ve ödeme tarihlerinin belirlenmesiyle taksitle ödeme kararlaştırılabilir.

Sözleşmenin feshedildiği anda işçinin iş ilişkisi hemen sona ermeyecektir. İşçinin kıdemine göre kanunen belirli olan bir bildirim süresi boyunca işçinin iş ilişkisi sürecektir. Bu durumda sözleşme feshedildiğinde değil, bildirim süresi sona erdiğinde işçinin kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır. Sözleşmenin, işçi veya işveren tarafından bildirimsiz bir şekilde sona erdirmesiyle kıdem tazminatının ödenmesini gerektirecek durumlar, kadın işçinin evlenme nedeniyle işverenine yaptığı bildirim yoluyla, işçinin yaşlılık aylığı ya da toptan ödemeye hak kazandığını ve böylece ilgili sosyal güvenlik kurumuna başvuruda bulunulduğunu belgeleyerek ,muvazzaf askerlik görevini yerine getirmek amacıyla sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, işçinin ölümü gerçekleştiğinde iş sözleşmesi derhal sonlanmış olacağından, sayılan durumlarda kıdem tazminatının derhal ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde açılacak dava ile gecikme süresine göre hakim en yüksek mevduat faizinin ödenmesine hükmedecektir. Kıdem tazminatına ilişkin Borçlar Kanunu’ndaki 10 yıllık genel zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Kıdem tazminatına hak kazanan işçinin, alacağının işverence ödenmemesi durumunda, öncelikle işverene işçilik alacaklarını talep eden ve ödenmediği durumda yasal yollara başvurulacağını bildiren bir ihtar gönderilir ve alacağın ödenmesi istenir.

İhtara rağmen işçilik alacağının ödenmemesi durumunda UYAP ya da adliye yoluyla arabulucuya başvuru yapılır. Bu başvuru neticesinde atanan arabulucunun taraflarla yaptığı görüşmede sulh sağlanır ve tarafların anlaştığı miktarda kıdem tazminatı ve bu tazminatın ödeme yöntemi (taksitle veya peşin; taksitle olursa kaç taksit şeklinde, hangi tarihte, vs.) kararlaştırılırsa bu anlaşma arabuluculuk tutanağıyla kayıt altına alınır. Tarafların anlaşmadığı durumda arabuluculuk tutanağı, dava şartı olarak arabulucuya başvurma zorunluluğunun yerine getirildiğini ispatlar nitelikte belge olarak dava açılmasını mümkün kılar. Bu durumda işçi, iş mahkemesinde işçilik alacağı davası açabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süreci Kıdeme Eklenir Mi?

Kısa çalışma ödeneği süreci, işçinin fiilen çalışmasa da iş sözleşmesinin sona ermediği bir süreci ifade eder. Kısa çalışma süresinin ardından iş sözleşmesi feshedilen işçi, kıdem tazminatına kısa çalışma süresinin de dahil edilmesini talep edebilir.

Nakdi Ücret Desteği Alan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Pandemi ücretsiz izni, iş sözleşmesini askıya aldığı için kıdem süresinden sayılmamaktadır.

Kısa Çalışma Sürecinde İstifa Eden Kişi Kıdem Alabilir Mi?

Kısa çalışma sürecinin iş ilişkisine dahil bir süreç olması nedeniyle iş ilişkisi süresince işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshine imkan tanıyan İş Kanunu m. 24 hükümlerine dayanarak istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı saklı kalacaktır.

Kıdem Tazminatında Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabulucuya başvurmak zorunludur.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin işe fiilen başladığı süreden iş sözleşmesinin sonlandığı güne kadar olan toplam çalışma süresi belirlenir. Bu çalışma süresi yıl bazında işçinin aldığı son brüt ücret ile çarpılır. Bu brüt ücrete, işçinin brüt maaşı ile birlikte yol, yemek ve yan ödemeler dahil edilir. Hesaplanan miktardan damga vergisi (%0,759) kesilir. Ortaya çıkan miktar, çalışanın kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı Hesaplaması için bizlerden de destek alabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Tahsili İçin Avukatlık Hizmeti

İşten derhal çıkarmalarda işçinin hak kazandığı fakat tahsil etmede sorun yaşadığı tazminatlardan bir diğeri ihbar tazminatıdır. Şimdi ihbar tazminatını ve nasıl tahsil edilebileceğini göreceğiz.

İhbar Tazminatı Nedir?

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin derhal feshine imkan tanıyan koşullar dışında işçinin işten derhal çıkarılması kanunen imkansız olup, işçinin kıdem süresine göre belirli bir süre tanınması veya bu süreye karşılık gelen ücretinin işçiye ödenmesi gerekmektedir. Bu ücrete ihbar tazminatı denir. İhbar tazminatı, işçinin çalışmış olduğu işinden çıkarıldığında yeni bir iş bulmak için geçen sürede gelir elde edemeyeceği için kendisine tanınmış bir haktır.

Hangi Durumlarda İhbar Tazminatı Hakkı Doğar?

İhbar tazminatı, işten çıkarılmadan önce kanunla düzenlenmiş sürenin işçiye tanınmadığı, önceden işçiye bildirimde bulunulmadığı takdirde işçilik alacağı olarak doğar.

İşverenden İhbar Tazminatı Talebi Nasıl Yapılır?

İşverenin ihbar süresini tanımadığı ve bunun sonucunda doğan ihbar tazminatını ödemediği durumda işçi, Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne dilekçe yoluyla başvuruda bulunarak ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına dair şikayette bulunabilir. Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şikayet incelemesi sonunda alınan karara iş mahkemesinde itiraz edilebilir. Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne şikayet etmek yerine iş mahkemesinde işçilik alacaklarını talep konulu alacak davası da açılabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süreci İhbar Tazminatını Nasıl Etkiler?

Kısa çalışma ödeneği süreci, işçinin fiilen çalışmasa da iş sözleşmesinin sona ermediği bir süreci ifade eder. Kısa çalışma sürecinde iş sözleşmesi feshedilen işçi, eğer işverence bildirim süresi tanınmamışsa ihbar tazminatını talep edebilir.

İhbar Tazminatı ve Arabuluculuk Süreci

Yukarıda belirttiğimiz gibi iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabulucuya başvurmak zorunludur.

Nakdi Ücret Desteği Alan İşçi İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

Pandemi ücretsiz izni, iş sözleşmesini askıya aldığı için kıdem süresinden sayılmamaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı, işçinin kıdemine göre belirlenen bildirim süresinin parasal karşılığını ifade eder. Bildirimde bulunmayan işveren ihbar tazminatı ödeyecektir. Bildirim süresinin nasıl belirleneceği 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre iş sözleşmesinin feshi için;

- İşi altı aydan sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta,

- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta,

- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta,

- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta,

bildirim süresi tanınmak zorundadır. İşçinin fiilen çalışmaya başladığı günden itibaren bildirim gününe kadar geçen süre, işçinin kıdem süresidir. Bu süreye göre yukarıda belirttiğimiz koşullara uygun bir bildirim süresi tanınmayarak işten çıkarılan işçi, ilgili sürenin parasal karşılığını ihbar tazminatı olarak talep hakkına sahip olacaktır. Kıdem ve ihbar tazminatlarında takıldığınız noktada ofisimiz sizlere işçi avukatları ile destek olmaya devam etmektedir.

E-bültene kayıt ol.
Hemen e bültene kayıt ol, fırsatları yakala
Merhaba
İş kazası ve Trafik Kazası Tazminatlarınızı Ücretsiz Hesaplıyoruz